Algemene gebruiksvoorwaarden van de Orangina Schweppes Belgium website

 1. Preambule

  De Orangina Schweppes website, beschikbaar op het adres oranginaschweppes.be (hierna de “Site”), is eigendom van ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1332 Genval, Rue du Cerf 127, ondernemingsnummer 0420.268.435 RPR Nijvel (hierna “Orangina Schweppes Belgium”).

  De Site is gratis toegankelijk via het internet en stelt gebruikers (hierna de "Gebruiker(s)") met name in staat om informatie in verband met het bedrijf Orangina Schweppes Belgium te raadplegen.

  Deze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de rechten, verplichtingen en voorwaarden voor gebruik van de Site die gelden voor de Gebruiker. Het gebruik van de Site geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

 2. Gebruik van de Site

  1.1. De Site is uitsluitend bestemd voor Gebruikers die voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden handelen.

  1.2. De Gebruikers van de Site verbinden zich globaal ertoe om zich te houden aan de wet- en regelgeving die van kracht is in België, om de rechten van derden en de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. In dit opzicht verbinden de Gebruikers zich ertoe om zich op een eerlijke manier te gedragen.

  1.3. De Gebruiker mag in geen geval informatie, elementen of diensten van de Site wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, downloaden, uitgeven, weergeven, reproduceren, bewerken, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen, onder welke vorm ook.

  1.4 De Gebruiker van deze Site erkent over de noodzakelijke bevoegdheid en middelen te beschikken voor het gebruik van en de toegang tot deze Site en te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfect werkende staat is.

 3. Intellectuele eigendom

  De presentatie en de inhoud van deze Site vormen een werk dat beschermd is door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, waarvan Orangina Schweppes Belgium houder is. Verder zijn de leden van de Site de houders van de rechten van intellectuele eigendom op de bijdragen (teksten of video’s) die ze op de Site plaatsen.

  Geen enkele reproductie, aanpassing, gebruik en/of weergave, gedeeltelijk of in zijn geheel, van de Site is toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes Belgium en/of van de auteurs van de bijdragen in voorkomend geval.

  Geen enkel commercieel gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens op de Site is toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes Belgium.

  Elke reproductie, aanpassing, weergave, gebruik en/of wijziging van de merken, logo’s, slogans en andere kentekens op de Site, die/dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes Belgium zou worden gemaakt, kan namaak vormen.

  In overeenstemming met de wetten die de rechten van intellectuele, literaire of artistieke eigendom regelen, zijn de reproductie, de aanpassing en de weergave van alle of een deel van de onderdelen van de Site strikt verboden en vormen strafrechtelijk strafbare namaak.

 4. Verantwoordelijkheid

  Orangina Schweppes Belgium verstrekt informatie voor louter informatieve doeleinden en doet zijn best om ervoor te zorgen dat de Site en de inhoud ervan betrouwbaar zijn. Indien u echter vergissingen of weglatingen op de Site zou vaststellen, gelieve ze dan mee te delen aan Orangina Schweppes Belgium door te schrijven naar ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM– Consumentendienst – Rue du Cerf 127 – B-1332 Genval – België.

  De raadpleging en het gebruik van de Site zijn op eigen risico. Dienovereenkomstig kan Orangina Schweppes Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de Site en de daarin opgenomen informatie. U wordt overigens ervan in kennis gesteld dat Orangina Schweppes Belgium ertoe gebracht kan worden de toegang tot de Site tijdelijk op te schorten om technische redenen, en met name voor onderhoud. U aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van elke vordering in dit verband.

  Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om Orangina Schweppes Belgium en zijn partners te ontheffen van verantwoordelijkheid en te vrijwaren tegen alle schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocatenkosten die voortvloeien uit:
  - elke vordering wegens inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of persmisdrijven in verband met de materialen die u naar de Site stuurt;
  - elke activiteit met betrekking tot uw open internetaccount op de Site, met inbegrip van uw nalatig of frauduleus gedrag of dat van iedereen die de Site via uw internetaccount gebruikt;
  - de schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site.

 5. Bescherming van minderjarigen

  Orangina Schweppes Belgium vraagt ​​minderjarigen om de voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogd te verkrijgen alvorens hun persoonsgegevens mee te delen, in het geval dat deze zouden kunnen worden verzameld. In ieder geval moedigen wij ouders aan om regelmatig de online activiteiten van hun kinderen na te gaan en te controleren.

 6. Links naar sites van derden

  Om gemakkelijker toegang te hebben tot andere sites die aanvullende informatie kunnen verschaffen, heeft Orangina Schweppes Belgium een aantal links op de Site geplaatst. Hierdoor kan de Site verwijzingen bevatten naar websites van derden, die niet beheerd worden door Orangina Schweppes Belgium. Orangina Schweppes Belgium is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, voor verbindingsproblemen op deze sites of voor eventuele schade veroorzaakt aan apparatuur van de Gebruiker door een virus dat aanwezig is op deze sites.

  In ieder geval is Orangina Schweppes België niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van de sites, van hun inhoud, reclame of andere elementen beschikbaar op sites van derden.

  Externe sites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. Een dergelijke link mag niet geïnstalleerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes Belgium.

 7. Bescherming van persoonsgegevens

  Orangina Schweppes Belgium verbindt zich ertoe om de privacy te eerbiedigen van de Gebruikers die op de Site komen en verklaart zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor Orangina Schweppes Belgium en zullen niet worden verkocht of overgedragen, op welke wijze dan ook.

  Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd, hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM - Consumentendienst - Rue du Cerf 127 - B-1332 Genval - België.

 8. Cookies

  Cookies zijn kleine elektronische bestanden die een website op de harde schijf van een Gebruiker kan installeren om deze Gebruiker te identificeren en het gebruik van een website te personaliseren.

  Deze Site kan gebruik maken van cookies voor publieksmeting.

  In geen geval kunnen de cookies van deze Site gebruikt worden om persoonsgegevens te verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van deze cookies door uw computer te configureren zoals beschreven in het helpmenu van uw browser.

 9. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

  Orangina Schweppes Belgium is als uitgever van de Site als enige verantwoordelijk voor de werking, de hosting en de productie van de inhoud en van de redactionele animatie van de Site.

  Orangina Schweppes Belgium behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, het geheel of een deel van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen aangekondigd worden op de Site.

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  De Site en de inhoud ervan zijn gemaakt in overeenstemming met de regels die in België gelden. Hoewel hij vanuit het buitenland toegankelijk is, zijn deze Site en de inhoud ervan onderworpen aan het Belgisch recht.

  Elk geschil met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt uitsluitend voor de bevoegde Belgische rechtbanken gebracht.